Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie Internetowym miloni.pl.

 2. Mateusz Nowotnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MILONI Mateusz Nowotnik, Struga 2, 77-121 Struga, NIP 8421601095, REGON: 222097482; adres poczty elektronicznej: biuro@miloni.pl, tel.: (59) 822 58 46 (dalej jako „Administrator”);

 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje zawarte w regulaminie dostępnym tutaj.

 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

 5. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 6. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług i udostępniać informacje o sobie. Administrator nie przechowuje danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do kont bankowych.

 7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora mający dostęp do danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 8. Sklep Internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia uzyskanie w sposób nieuprawniony danych Użytkownika umożliwiających dostęp do jego konta prowadzonego w Sklepie Internetowym.

 9. Sklep Internetowy może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy (Klienci i Usługobiorcy) mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.

 2. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, w szczególności przesłania oferty (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera i przekazywaniu tą drogą informacji o produktach i usługach Administratora (zakres danych: adres e-mail)– na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. zawarcia i wykonania umowy bez rejestracji w serwisie, której stroną jest Użytkownik, w tym do wystawienia faktury VAT, dostarczenia towaru, przyjęcia zwrotu lub rozpatrzenia reklamacji (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  4. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia bez rejestracji w serwisie (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej)– z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  5. zawarcia i wykonania umowy połączonej z rejestracją w serwisie, której stroną jest Użytkownik, w tym do wystawienia faktury VAT, dostarczenia towaru, przyjęcia zwrotu lub rozpatrzenia reklamacji (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, hasło) - z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  6. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym Administratora oraz udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia jako zalogowany Użytkownik – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  7. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza wyceny, w szczególności sporządzenia wyceny i przesłania oferty (zakres danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  8. zawarcia i wykonania umowy współpracy, której stroną mogą być architekci, projektanci, podmioty prowadzące salony sprzedaży, w tym do prowadzenia rozliczeń (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  9. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza współpracy, w szczególności przesłania katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  10. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie prośby o przesłanie katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  11. zamieszczenia przesłanej przeze Użytkownika (mailowo, udostępnionej na portalu facebook.com lub w wyszukiwarce Google) opinii na stronie internetowej http://miloni.pl i podstronach, a także w materiałach promocyjnych Administratora i na fanpage'u prowadzonym na portalu facebook.com,

  12. dochodzenia należności (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

  13. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  14. prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

  15. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

  16. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 3. W ramach procesu rejestracji konta w Sklepie Internetowym, składania zamówienia bez zakładania konta, składania zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub formularza wyceny, zapisywania się do usługi polegającej na przesyłaniu newslettera lub jednorazowym przesłaniu katalogu bądź bezpłatnego próbnika kolorów, przesyłania swoich danych celem nawiązania współpracy poprzez formularz współpracy, Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:

  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, w szczególności do przygotowania oferty, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora,

  2. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza wyceny, w szczególności do przygotowania wyceny i przesłania oferty, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora

  3. przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora,

  4. zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością złożenia zamówienia,

  5. zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym Administratora i udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia jako zalogowany Użytkownik, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością założenia indywidualnego konta w sklepie internetowym Administratora i składania zamówień jako zalogowany Użytkownik;

  6. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia tej umowy;

  7. nawiązania współpracy, przesłania katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością nawiązania współpracy lub przesłania przez Administratora katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów;

  8. ​​​świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie prośby o przesłanie katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością przesłania przez Administratora katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów;

  9. zamieszczenia opinii na stronie internetowej magsteron.pl i jej podstronach, materiałach promocyjnych i fanpagu prowadzonym na portalu facebook.com, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zamieszczeni opinii przez Administratora.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji konta. Brak rejestracji konta powoduje ograniczenie możliwości pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 7. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego nie są przekazywane innym odbiorcom, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czas przetwarzanych danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego lub formularza wyceny – do upływu 4 miesięcy od czasu jej zakończenia;

  2. niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego przesłanie prośby o katalog lub bezpłatny próbnik kolorów – przez okres 6 miesięcy od dnia doręczenia katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów, bądź zakończenia korespondencji z tym związanej, w zależności od tego które z tych zdarzeń będzie ostatnim kontaktem z Użytkownikiem;

  3. niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym Administratora oraz udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia lub realizacji zawieranych umów sprzedaży i umów współpracy, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z zawartych umów, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika lub usunięcia konta w Sklepie Internetowym, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później,

  4. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na opublikowanie treści opinii, przesyłanie newslettera i przekazywanie informacji o produktach i usługach Administratora lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  5. odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookies – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie przeglądającego zawartość Sklepu Internetowego.

 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników po zamknięciu ich kont w Sklepie Internetowych, zakończeniu współpracy lub korespondencji, również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę elektroniczną: biuro@miloni.pl.

 2. Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,

  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,

  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,

  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,

  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,

  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,

  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Polityka cookies

 1. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies w celach wskazanych z niniejszej polityce.

 2. Podczas przeglądania Sklepu Internetowego są używane pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep Internetowy.

 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.

 4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika,

  2. cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie przez Użytkownika urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

  3. cookies statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Sklepie Internetowym.

 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  1. konfiguracji i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Użytkowników, umożliwienia dostępu do konta i usług oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Sklepu Internetowego, a także w celach reklamowych,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Użytkownika (przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera).

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia konta w Sklepie Internetowym. Dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.