REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE WWW.MILONI.PL

Regulamin zakupów na stronie www.miloni.pl:

Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.miloni.pl, prowadzony jest przez firmę MILONI Mateusz Nowotnik z siedzibą miejscowości Struga 2, 77-121 Struga, wpisaną do CEIDG pod numerami NIP: 842 160 10 95 oraz Regon: 222097482, zwaną w dalszej części regulaminu firmą lub MILONI.

Wszystkie produkty oferowane przez firmę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego. W związku z powyższym, zamówienia są przyjmowane przez stronę www.miloni.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sprzedaz@miloni.pl.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności w odniesieniu do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

3.  Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Akceptacja ta jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia zamówienia. MIILONI zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Rozdział II. Zasady zamawiania i sposób realizacji zamówienia

§ 2

1.  Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Polski dostępnymi na wyżej wymienionej stronie modelami mebli. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych wyrobów do oferty, bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Składanie zamówień odbywa się w sposób dwuetapowy. W pierwszym etapie Kupujący za pośrednictwem strony www.miloni.pl wypełnia formularz zapytania. Możliwe jest również za pośrednictwem tego formularza wysłanie zapytania na meble niestandardowe. W odpowiedzi na zapytanie wysłane przez stronę www.miloni.pl Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zapytania, a następnie ofertę cenową na wysłane zapytanie.

3. W etapie drugim kupujący po otrzymaniu oferty może ją potwierdzić lub zmodyfikować. Modyfikacja oferty na tym etapie polegać może jedynie na wykreśleniu wybranych pozycji z oferty lub dodaniu opcji „wniesienia mebla”, która zostanie automatycznie wyceniona i doliczona do wartości oferty. Kupujący wybierając w ofercie przycisk PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA, zostaje przekierowany z oferty e-mail na stronę zamówienia w witrynie www.miloni.pl. Po podaniu niezbędnych danych do zamówienia oraz ewentualnej modyfikacji oferty, Kupujący przyciskając przycisk „PŁACĘ” zostanie przekierowany do strony PayU, na której będzie mógł dokonać płatności jednym z 3 sposobów: A – przelewem bankowym, B – kartą kredytową, C – systemem ratalnym. 

4. Płatności ratalne oferowane przez system PayU są niezależne od firmy MILONI, a zdolność kredytowa Kupującego określana jest przez system PayU indywidualnie. 

5. Podane w ofercie dane dotyczące wielkości raty kredytowej są wielkościami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty całej należności na wskazane konto. Kupujący otrzyma niezwłocznie, po odnotowaniu środków na koncie, potwierdzenie zawierające takie szczegóły zamówienia jak: imię i nazwisko Kupującego, ilość i rodzaj zamawianych mebli, termin realizacji zamówienia, zapłaconą kwotę oraz sposób i adres dostawy zamówienia.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi około 5 tygodni i jest liczony od dnia potwierdzenia wpływu całej należności na wskazane konto firmy. 

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność materiałów potrzebnych do jego wykonania w magazynie. W przypadku niedostępności części materiałów, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnuje z realizacji zamówienia.

9. Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych. W takim przypadku zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego nastąpi w ciągu 10 dni, licząc od dnia poinformowania Kupującego przez firmę o odstąpieniu od realizacji zamówienia.

10. Odstąpienie od realizacji zamówienia przez firmę z przyczyn określonych w ust. 6 i 7 nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej firmy względem Kupującego oraz powstania jakichkolwiek uprawnień ze strony Kupującego.

11. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 5 dni od powiadomienia o przyjęciu go do realizacji. W przypadku odstąpienia po tym terminie, Kupujący zostanie obciążony kosztami rozpoczętej produkcji.

12. Za zamówiony towar firma ustala cenę zgodną z wysłaną ofertą, będącą odpowiedzią na zapytanie wysłane poprzez formularz ze strony www.miloni.pl. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

Rozdział III. Wysyłka towaru

§ 3

1.  Cena towaru zawiera koszty jego dostawy przez MILONI do Kupującego na terenie Polski.

2.  Dostawa towaru przez firmę obejmuje jego dowóz na adres wskazany przez Kupującego w terminie uzgodnionym przez obie strony, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Kupującego przez MILONI o zrealizowaniu zamówienia. Dostawa nie obejmuje montażu oraz wnoszenia towaru do mieszkania/domu Kupującego.

3.  Istnieje możliwość zamówienia wniesienia kupionych mebli za dodatkową opłatą. Opcję taką Kupujący może wybrać podczas potwierdzenia zamówienia na stronie www.miloni.pl.

4.  Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w miejscu i terminie uzgodnionym z MILONI, a w przypadku naruszenia tego obowiązku, zapłaci firmie opłatę w wysokości 400 zł tytułem zwrotu kosztów transportu.

5.  W przypadku odbioru we własnym zakresie przez Kupującego, odbiór powinien nastąpić w terminie 14 dni od powiadomienia Kupującego przez firmę o zrealizowaniu zamówienia.

6.  Po upływie 14 dni, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 4, towar przechodzi na własność MILONI, nie powodując żadnych uprawnień ze strony Kupującego.

Rozdział IV - Zwrot towaru i reklamacje

§ 4

1.  W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo do jego zwrotu na własny koszt, bez podania przyczyny, w ramach odstąpienia od umowy. Niniejsze oświadczenie winno nastąpić na piśmie, zwrot towaru natomiast powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy. Prawo to dotyczy wyłącznie produktów ze standardowej oferty przedstawionej na stronie www.miloni.pl. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłączne wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania oraz montażu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub faktura) z kartą gwarancyjną oraz numer konta, na jaki firma ma zwrócić zapłatę. W ciągu 2 dni roboczych od trzymania zwróconego towaru, MILONI dokona jego sprawdzenia. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, firma dokona zwrotu pieniędzy na konto Kupującego.

2.  Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego, przed odebraniem przesyłki od przewoźnika należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności spedytora sporządzić protokół szkody, który jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3.  Produkty posiadają gwarancję producenta. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Reklamacje będą realizowane w ciągu 14 dni od daty uznania roszczeń nabywcy, nie później jednak niż w ciągu 28 dni od daty ich zgłoszenia. Za zgodą Kupującego może być ustalony inny termin realizowania reklamacji. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez MILONI.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 5

1.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez firmę. Dane osobowe będą przetwarzane przez MILONI w celu realizacji zamówienia Kupującego, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - również do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204 ze zm.).

ZREZYGNUJ Z TEJ ŚWIETNEJ OFERTY
Otrzymaj
dodatkowe 5% rabatu
na swoje pierwsze zakupy!